จองที่พัก

  ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลที่ไลน์ไอดี @laddaswiss ก่อนทำการจอง
  • เงินมัดจำค่าจองที่พักจะได้คืนเมื่อเดินทางมาถึงลัดดาสวิสเฮ้าส์
  • ค่าที่พักจะเก็บเป็นเงินสวิสฟรังก์เมื่อเดินทางมาถึงลัดดาสวิสเฮ้าส์ อัตราแลกเปลี่ยนจึงขึ้นอยู่กับเวลาที่ลูกค้าเดินทางมาถึงเท่านั้น
  • ยกเลิกการจองห้องพักภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่โอนเงินจอง จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นจำนวน 30 บาท
  • หากลูกค้าทำวีซ่าไม่ผ่านจะได้รับเงินค่ามัดจำการจองคืนเต็มจำนวนโดยหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นจำนวน 30 บาท

  ติดต่อเรา